Του Γιώργου Θεοδωρόπουλου*

 

«Ήρθε η στιγμή να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις»

Στις 24/2/2016 ο Δήμος Αριστοτέλη εξέδωσε την με αριθμό 5 άδεια δόμησης που αφορά Εργοστάσιο Εμπλουτισμού του υποέργου μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών. Η άδεια δόμησης εκδόθηκε κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.4030/11-που καθορίζει τον τρόπο έκδοσης των αδειών δόμησης-σύμφωνα με άρθρο 54 του Ν.4280/14. Ο νόμος 4280/14 που αποκαλέστηκε από υπουργούς και στελέχη της σημερινής κυβέρνησης ως «δασοκτόνος» είναι από τους ακραίους μνημονιακούς νόμους που σε συνδυασμό με τον Ν.4269/14 απορρυθμίζουν τη δασική και χωροταξική νομοθεσία.

Το συγκεκριμένο άρθρο 54 αφορά τροποποίηση του άρθρου 61 του Ν.Δ.210/73 (Μεταλλευτικού Κώδικα) και πρόκειται κυριολεκτικά για φωτογραφική διάταξη ώστε να καλυφτεί νομοθετικά η Eldorado Gold. Παραθέτουμε το κείμενο του άρθρου και αφήνουμε στην κρίση του αναγνώστη να διαπιστώσει την πιστότητα της «φωτογραφίας»:

Το άρθρο 161 του ν.δ. 210/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/ 23.5.2011, Β΄ 1227) ή και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 158 του παρόντος νόμου, από την αρμόδια υπηρεσία αποτελεί και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ή λατομικών ορυκτών εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου.

β. Η άδεια δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παραπάνω περίπτωσης χορηγείται από την οικεία υπηρεσία δόμησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 4030/2011. Στην περίπτωση αυτή η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 4030/2011, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι οι μελέτες είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν, φέρουν τη θεώρηση της αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την έγκριση δόμησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

γ. Για τα πρόχειρα ή κινητά καταλύματα του άρθρου 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/ 2223/ 23/5/2011, Β΄ 1227) εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου δεν απαιτείται ούτε έγκριση δόμησης ούτε άδεια δόμησης, παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού περί της στατικής επάρκειας αυτών.

δ. Ο έλεγχος των εργασιών δόμησης των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων διενεργείται από τους ελεγκτές δόμησης του άρθρου 10 του ν. 4030/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 και της υπ’ αριθμ. 299/16/1/2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 57), ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια δόμησης.

2. Η ως άνω έγκριση και άδεια δόμησης δύναται να χορηγούνται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων του από 24/5/1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 270) ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος».

Επισημαίνουμε ότι το Ν.Δ.210/73 είναι ο ισχύων Μεταλλευτικός Κώδικας, βασικές διατάξεις του οποίου είναι συνέχεια του Κώδικα του 1911!

Με αυτό το αναχρονιστικό πλαίσιο που με τον Ν.4280/14 τροποποιήθηκε επί το δυσμενέστερο γίνονται οι μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα!

ΕΑΖ-ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αριστοτέλη δηλώνοντας ότι αναγκασμένος εξέδωσε την άδεια δόμησης, σε ανακοίνωση μεταξύ άλλων καταγγέλλει:

«…Τη στάση της κυβέρνησης για έλλειψη πολιτικής βούλησης για την οριστική διακοπή της επέκτασης της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Β.Α. Χαλκιδική, παρά τις προεκλογικές και μετεκλογικές δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις τόσο του ίδιου του πρωθυπουργού όσο και μελών της κυβέρνησης. Η αναγκαστική έκδοση της άδειας δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού από την Πολεοδομία του Δήμου, είναι αποτέλεσμα της τραγικής ασυνέπειας λόγων και έργων μιας κυβέρνησης η οποία αρνήθηκε να αποκαταστήσει τη νομιμότητα καταργώντας ή τροποποιώντας τους νόμους και τις διατάξεις εκείνες που είχαν κατασκευάσει τα προηγούμενα χρόνια μια σκανδαλώδη, φωτογραφική και καταστροφική για το περιβάλλον «νομιμότητα», εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των «επενδυτών», από τον χουντικό Μεταλλευτικό Κώδικα μέχρι τον περίφημο Ν.4280/2014, τον «δασοκτόνο» όπως η ίδια η κυβέρνηση αποκαλούσε, στις διατάξεις του οποίου στηρίχθηκε η άδεια δόμησης. Στην ίδια λογική εντάσσεται και η μη αναπροσαρμογή της ΑΕΠΟ».

Σε ανακοίνωσή του το Συντονιστικό Ιερισσού με τίτλο Ήρθε η στιγμή να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις επισημαίνει:

«Για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει ανακολουθία λόγων και έργων. Όχι μόνο δεν δημιουργήθηκε μια σύγχρονη νομοθεσία που θα διασφάλιζε το δημόσιο συμφέρον, αλλά δεν καταργήθηκαν καν οι φωτογραφικές διατάξεις. Ένα χρόνο μετά οι τροπολογίες του δόγματος “επενδύσεις με κάθε κόστος” εξακολουθούν να ισχύουν, με αποτέλεσμα η Ελληνικός Χρυσός να έχει στα χέρια της άλλη μια άδεια».

Eπίσης, ανακοίνωση εξέδωσε και η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα που τονίζει:

«Η ολιγωρία της κυβέρνησης, ακόμα και αν δεν είναι πολιτική επιλογή, δεν την απαλλάσσει από τις πολιτικές ευθύνες της, ούτε αυτές μετακυλούνται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες».

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.4 του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της ΠΚΜ προβλέπεται για μεγάλα τμήματα της Κ. Μακεδονίας η δημιουργία Ευρύτερης Αναπτυξιακής Ζώνης Εξόρυξης κατά προτεραιότητα άλλων χρήσεων:

«Ο άκαμπτα χωροθετημένος χαρακτήρας των ορυκτών πρώτων υλών, η θέση των οποίων στο χώρο δεν μπορεί να μεταβληθεί, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε όλα τα υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, που πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειες εξορυκτικών εργασιών και μεταφοράς των προϊόντων τους. Για τα γνωστά κοιτάσματα, όπου υφιστάμενος υποκείμενος σχεδιασμός δεν επιτρέπει την αξιοποίησή τους μέσω απαγορευτικών χρήσεων γης ή άλλων όρων, πρέπει να αναθεωρείται τεκμηριώνοντας ότι η παρουσία του κοιτάσματος έχει ληφθεί σοβαρώς υπ’ όψιν και εξαντληθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους χωρίς σημαντική βλάβη του περιβάλλοντος ή έντονες συγκρούσεις χρήσεων γης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξετάζεται και το ενδεχόμενο μετακίνησης άλλων χρήσεων γης σε σχέση με τις οποίες προκύπτει σύγκρουση. Νέος σχεδιασμός πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες κατευθύνσεις, κατ’ αναλογίαν. Σε περίπτωση που γίνονται γνωστά νέα αξιοποιήσιμα ορυκτά κοιτάσματα, πρέπει να ακολουθείται κατ’ αναλογίαν η προαναφερόμενη προσέγγιση».

Στη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβούλιου της ΠΚΜ για το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται:

«Οι παραπάνω διατυπώσεις συνιστούν επικίνδυνες κατευθύνσεις για το χωρικό σχεδιασμό της Περιφέρειας που θα αποβούν επιζήμιες για το δημόσιο συμφέρον» και προτείνεται η ριζική αναμόρφωση του άρθρου.

Για το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση και είναι πλέον στην ευθύνη της κυβέρνησης να προχωρήσει με ΚΥΑ στην έγκρισή του.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κυβέρνηση έχει τα νομοθετικά εργαλεία να σταματήσει την Eldorado Gold.

Να καταργήσει τον Ν.4280/14 και να υιοθετήσει για το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο τις προτάσεις του κινήματος, του Δήμου Αριστοτέλη, και της περιφέρειας.

Η κυβέρνηση, όμως, έχει μνημονιακή δέσμευση όσον αφορά τη διατήρηση του Ν.4280 /14 και δεν έδειξε, μέχρι τώρα, πολιτική βούληση να αλλάξει τις περιβαλλοντοκτόνες προβλέψεις του Περιφερειακού Χωροταξικού.

Ήρθε η στιγμή, λοιπόν, να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει (εκτός αν το έχει ήδη αποφασίσει).

*Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΚΜ

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!