Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και INTRAKAT ΑΕ προσβάλλουν από κοινού την αρχική αντίρρηση του… Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Ελεγκτικό Συνέδριο με την 389/2015 απόφασή του: «Οιαδήποτε μεταβολή του κόστους μεταφοράς ανάγεται στον επιχειρηματικό κίνδυνο του αναδόχου, ο οποίος προβαίνει στην υποβολή οικονομικής προσφοράς με βάση τις ειδικές συνθήκες του έργου και συνυπολογίζοντας την πιθανότητα μεταβολής του εν λόγω κόστους είτε θετικά είτε αρνητικά»

Ελεγκτικό Συνέδριο με την1073/2016 απόφασή του: «… συντρέχουν οι τασσόμενες από τα άρθρα 25 του π.δ. 60/2007 και 125 του ν. 3669/2008 προϋποθέσεις νόμιμης σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης»

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτεύχθηκε μια συμπληρωματική σύμβαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την με INTRAKAT ΑΕ ύψους 8.674.456,00 ευρώ, για μεταφορά αδρανών από το λατομείο Ταγαράδων Θεσσαλονίκης στην κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια – Κασσάνδρα, καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η παράταξη «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα». Υποστηρίζει ότι «ένα τέτοιο ποσό για μεταφορά αδρανών υλικών αποτελεί σκανδαλώδη σύμβαση και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος» και με δεδομένο ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος συγκεκριμένου προϊσταμένου, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι πρώτες γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιτροπών ήταν αρνητικές, το έργο θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα αναφέρει ότι το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 389/2015 απόφασή του έκρινε ότι «κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της εν λόγω Συμπληρωματικής Σύμβασης» με την παρακάτω τεκμηρίωση: «Κατά την αδιάστικτη διατύπωση της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και Α-6 του Τιμολογίου Μελέτης, στην προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από οποιονδήποτε λόγο κατά την προμήθεια των απαιτούμενων για την κατασκευή του έργου υλικών από λατομεία, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών εξαιτίας τυχόν πρόσθετων μεταφορικών εργασιών των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή και από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου. Συνεπώς, το κόστος μεταφοράς των υλικών έχει ήδη προϋπολογισθεί πριν την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και ακολούθως έχει ενσωματωθεί στην ενιαία τιμή του τιμολογίου της προσφοράς του αναδόχου και στη συναφθείσα σύμβαση, ανεξαρτήτως της απόστασης μεταφοράς που εν τέλει ο ανάδοχος θα κληθεί να καλύψει, η δε μεταφορά δεν τιμολογείται ιδιαιτέρως ως επιμέρους εργασία. Οιαδήποτε μεταβολή του κόστους μεταφοράς ανάγεται στον επιχειρηματικό κίνδυνο του αναδόχου, ο οποίος προβαίνει στην υποβολή οικονομικής προσφοράς με βάση τις ειδικές συνθήκες του έργου και συνυπολογίζοντας την πιθανότητα μεταβολής του εν λόγω κόστους είτε θετικά είτε αρνητικά. Εξάλλου, η επιλογή του τόπου των προς προμήθεια υλικών που ενσωματώνονται στο έργο εναπόκειται στις επιχειρηματικές επιλογές που αναλαμβάνει ο ανάδοχος, εκτός περιπτώσεων όπου η παροχή των υλικών είναι προσδιορισμένη ειδικά στη σύμβαση, π.χ. παροχή τους από την αναθέτουσα αρχή. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη για το πρόσθετο μεταφορικό έργο για την εισκόμιση θραυστών υλικών Ε4 και αδρανών υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών συνιστά κατ’ ουσία πρόσθετη αποζημίωση προς τον ανάδοχο για το συμφωνηθέν αντικείμενο του έργου και όχι συμπληρωματικό έργο ή υπηρεσία απαραίτητη για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η επαύξηση της χιλιομετρικής απόστασης μεταφοράς των ανωτέρω υλικών έχει εκ της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και του τιμολογίου μελέτης αποκλεισθεί εκ των προτέρων από τις παραμέτρους απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. Ως εκ τούτου, κατά την κρίση του Κλιμακίου, δεν συντρέχουν οι τασσόμενες από τα άρθρα 25 του π.δ. 60/2007 και 125 του ν. 3669/2008 προϋποθέσεις νόμιμης σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης».

Ανάλογη κρίση είχε και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την 157/2015 απόφασή της.

 

ΠΚΜ υπέρ εθνικού εργολάβου!

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσέφυγε με αίτηση θεραπείας εκ νέου στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και τελικά τα δύο όργανα με νεώτερες αποφάσεις τους, αποφάνθηκαν εκ διαμέτρου αντίθετα σε σχέση με την αρχική τους κρίση.

Έτσι το Τμήμα VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 1073/2016 απόφασή του έκρινε ότι «δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της Συμπληρωματικής Σύμβασης» με το σκεπτικό ότι «… συντρέχουν οι τασσόμενες από τα άρθρα 25 του π.δ. 60/2007 και 125 του ν. 3669/2008 προϋποθέσεις νόμιμης σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης». Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έκανε αποδεκτή την αίτηση θεραπείας της Δ/σης Τεχνικών έργων της ΠΚΜ και με την 234/2015 απόφασή της ακύρωσε – ανακάλεσε την 157/2015 απόφασή της.

Υπηρεσιακά και κατά το μεγαλύτερο μέρος, το θέμα χειρίστηκε ο ποινικά διωκόμενος, προϊστάμενος. To Τεχνικό Συμβούλιο της ΠΚΜ ομόφωνα και με την προεδρία του εν λόγω προϊσταμένου αποφάνθηκε θετικά για την έγκριση της Συμπληρωματικής σύμβασης.

Το έργο εκτελείται με πόρους από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και επειδή δεν ολοκληρώθηκε θα περάσει ως γέφυρα στο νέο ΣΕΣ 2014-2020.
Συνεπώς για μεταφορικά έξοδα αδρανών επιπλέον απόστασης 35 χλμ. το Ελληνικό Δημόσιο θα πληρώσει 8.674.456 ευρώ.

Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα καταλήγει στην ανακοίνωσή της ότι θα πολεμήσει, με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, τέτοιες πρακτικές, συνεχίζοντας να αναδεικνύει τις «παλιές» λογικές που κουβαλάει η «νέα» Διοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Άλκης Ορεινός

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!