Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με μόνο θέμα την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

Η ετοιμασία για τη συγκεκριμένη πρόταση δεν έγινε βεβιασμένα, δουλεύτηκε πλέον των 18 μηνών, χωρίς διαβούλευση με τους βασικά εμπλεκόμενους – τους εργαζόμενους. Η τροποποίηση του ΟΕΥ έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση υλοποιώντας τις επιταγές του Καλλικράτη που κουμπώνουν με τις εφαρμοζόμενες μνημονιακές πολιτικές.

Στο Σχέδιο που κατατέθηκε, αποτυπώνονται τα χρόνια προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης και των αντίστοιχων μηχανισμών της. Συγκεκριμένα,

  • Ορίζονται Δ/νσεις και Τμήματα χωρίς αναφορά στην κατανομή του προσωπικού με την αναγκαία ειδικότητα.
  • Καταργούνται Δ/νσεις και Τμήματα χωρίς αιτιολόγηση, αυξάνοντας τον αριθμό των Δ/νσεων μέσω Υποδιευθύνσεων(!), και μειώνοντας τον αριθμό των Τμημάτων.
  • Προωθείται ο συγκεντρωτισμός ελέγχου, καταργώντας Τμήματα (με αντικείμενο τοπικού χαρακτήρα), από τις Περιφερειακές Ενότητες αγνοώντας το διαφορετικό χαρακτήρα της κάθε περιοχής, με τις διαφορετικές λειτουργικές ανάγκες.
  • Στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης αντίθετα, δημιουργούνται περισσότερα Τμήματα χωρίς προφανή ανάγκη, με δεδομένη την έλλειψη του προσωπικού και την αδυναμία στελέχωσης.
  • Υπάρχει παράλειψη αναφοράς αναλυτικών αρμοδιοτήτων αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα μετακίνησης υπαλλήλων χωρίς ιδιαίτερη αιτιολόγηση.
  • Σχετικά με την επιλογή των Προϊσταμένων το οποίο είναι ένα μελανό σημείο στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το οποίο δεν φαίνεται να λύνεται ούτε με το Ν.4369/2016, καθώς παραμένει σε ισχύ το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 στο οποίο δεν προβλέπεται προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ, φαίνεται καθαρά το πρόβλημα που θα προκύψει σε επίπεδο εφαρμογής.

Πολλοί υπάλληλοι της ΠΚΜ έχουν καταταγεί σε προσωποπαγείς θέσεις μετά τη συνένωση υπηρεσιών με την οποία προέκυψε η σημερινή ΠΚΜ μετά τον Καλλικράτη, και δεν γίνεται καμία αναφορά για μετατροπή των θέσεων σε οργανικές, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την αποχώρηση των υπαλλήλων κι έτσι κινδυνεύει στο μέλλον να απογυμνωθεί η Περιφέρεια από προσωπικό αφού δεν έχει τη δυνατότητα νέων προσλήψεων. Ακόμα και υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν με την εθελοντική μετακίνηση, αν και προέρχονταν από οργανικές θέσεις, έχουν τοποθετηθεί σε προσωποπαγείς και δεν γίνεται καμιά αναφορά σε ενέργειες για τη μετατροπή των θέσεων σε οργανικές.

Πόσο δύσκολο είναι άραγε για τη διοίκηση της Περιφέρειας, να αποτυπώσει την κατάσταση, να καταγράψει τα χρόνια προβλήματα που αντιμετώπισε, να λάβει υπόψη τις σημερινές ανάγκες και τον τοπικό χαρακτήρα κάθε Νομού, να λάβει υπόψη τις απόψεις των συνδικαλιστικών και επιστημονικών φορέων που έχουν εκφράσει κατά καιρούς διάφορους προβληματισμούς, να κατανείμει τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας σε Τμήματα και Δ/νσεις, να τοποθετήσει βάσει εμπειρίας τον αριθμό και την ειδικότητα των υπαλλήλων που πρέπει να απασχολούνται;

Οι συγκεντρωμένες παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν είναι μερικά στοιχεία για τον σχεδιασμό ενός ΟΕΥ που δεν λύνει προβλήματα αλλά θα τα αυξήσει με την αρχή της εφαρμογής του.

Το σωματείο των εργαζομένων, αντιδρώντας σε αυτό το Σχέδιο, αποφάσισε στάση εργασίας κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

Μακνέα Κριστίνα Ηλέκτρα,
Γεν. Γραμματέας ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!