Ελληνικέ λαέ!
Συμπληρώνεται σήμερον το πρώτον έτος της Κεφαλαιοσωτηρίου εκλογικής Επαναστάσεως του 2009, ήτις ανέδειξεν εις την εξουσίαν το Κίνημά μας και τον ηγέτην του, τον Δούναβιν της σκέψεως, τον Αλιάκμονα της Αποφασιστικότητος, τον Πηνειόν της Συνέσεως, Γεώργιον Ανδρέου Μεγαρομάξιμον.

Πιστή εις τας μνημονιακάς διαταγάς των Τροϊκανών κατοχικών στρατευμάτων και συνεπικουρουμένη ενθουσιωδώς υπό της κοινωνικής συμμαχίας των Τραπεζιτών, των Βιομηχάνων, των Ραντιέρηδων, των Χρηματιστών και των Φορομπηκτών, η κυβέρνησις υλοποίησεν ήδη μέγα μέρος του προγράμματός της και ατενίζει με αισιοδοξίαν το μέλλον: το Ελληνικόν Σύνταγμα κατηργήθη, αι αναρχοκομμουνιστικαί διατάξεις του ασφαλιστικού συστήματος κατετροπώθησαν, οι μισθοί και αι συντάξεις ακρωτηριάσθησαν, οι φόροι ανερριχήθησαν, ο πληθωρισμός και η ανεργία διεγκώθησαν, το Ακαθάριστον Εγχώριον Προϊόν κατεβαραθρώθη.
Υπό την στιβαράν Επιτήρησιν των στρατηγών Αγγέλα Μάρκετινγκ, Ζαν Κλοντ Μπάνκερ και Ντομινίκ Στρώσ’τους κατ’ και κατόπιν αόκνων προσπαθειών των αξιοτίμων μελών της κυβερνήσεως, συνεπικουρουμένων υπό των κατοχικών στρατευμάτων και των εγχωρίων δυνάμεων των ευρωτσολιάδων και ματασφαλιτών, η κυβέρνησης κατήγαγεν ιστορικάς νίκας εναντίον των οκνηρών κοινωνικών στρωμάτων των χειρωνακτών, των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, των πτωχών, των ηλικιωμένων, των ανέργων, των νέων, των μητέρων. Ταυτοχρόνως επεδόθη υπευθύνως εις την ταχείαν υλοποίησιν του έργου της Πρασιναλόγου αναπτύξεως της χώρας, παραδίδουσα λιμένας, δρόμους, μητροπολιτικάς εκτάσεις και παντός είδους εθνικάς γαίας εις σινικάς και αραβικάς επενδυτικάς κατοχικάς δυνάμεις, αίτινες ήδη επιδίδονται εις την αναμόρφωσιν της χώρας, επενδύουσαι εις την εμπορογλυφίαν, τας μεγαλοπρεπείς κατασκευάς και τα τυχηρά παίγνια. Εις τον τομέαν της εξωτερικής πολιτικής η κυβέρνησις διεκρίθη όσον ποτέ άλλοτε, συνάπτουσα φανεράς και κρυφάς συμφωνίας υποτελείας μετά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ομοσπονδιακής Γερμανίας και του δοκιμαζομένου υπό της παλαιστινιακής τρομοκρατίας κράτους του Ισραήλ, επαναφέρουσα την χώραν εις τας ηρωικάς εποχάς της Ιεράς Συμμαχίας, του Τρίτου Ράιχ και του δόγματος Τρούμαν.
Ατρόμητος έναντι της πληβειακής αχαριστίας και αποφασισμένη όπως ολοκληρώσει με κάθε μέσον την περιπόθητον Κεφαλαιοσωτήριον Επανάστασιν η κυβέρνησις υπόσχεται να συνεχίσει την εποποιίαν της γενικευμένης ανακατασκευής της χώρας και του λαού της.

Ζήτω η κατοχική κυβέρνησις!
Ζήτωσαν οι Τροϊκανοί επιτηρηταί!
Μπούντες Μπανκ, Ντόιτσε Μπανκ, Κρεντί Αγκρίκολε Μπανκ ούμπερ άλλες!

Εκ μέρους της κατοχικής κυβερνήσεως
Γεώργιος Ξεπεταλωτής, κυβερνητικός απρόσωπος

Ν. Κουνενής
[email protected]

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!