Iστο­ρί­ες Μπον­ζά­ι – Σκακιστικό μπλογκ

 

Iστο­ρί­ες Μπον­ζά­ι

https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/

Η αισθητική του μικρού – Ένα ιστολόγιο για το μικρό διήγημα από το λογοτεχνικό περιοδικό Πλανόδιον.Πρώτος διδάξας του «μικρού» διηγήματος ο… Αίσωπος. Ακολούθησαν πολλοί που θεωρούν πως το «μικρό» μπορεί να είναι περιεκτικό, χωρίς περιττές περιγραφές, δείγμα ώριμης κυρίως γραφής, που δεν χρειάζεται παρά ένα μικρό χώρο στο χαρτί η την ιστοσελίδα για να προσφέρει αισθητική συγκίνηση.

Τα «μικρά» είναι διηγήματα έως 750 λέξεις. Το Πλανόδιον παρουσιάζει μια ανθολογία του μικρού διηγήματος στον ιστότοπο «Ιστορίες Μπονζάι», από την ελληνική πεζογραφική παράδοση από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Δημοσιεύει μεταφράσεις από εννέα γλώσσες, υπό τη διεύθυνση του ποιητή Γιάννη Πατίλη με τη συνεργασία της πεζογράφου και εικαστικού Ηρούς Νικοπούλου και πολλών συνεργατών μεταφραστών.  Ο εκδότης του περιοδικού, ανακαλύπτοντας τη δύναμη του διαδικτύου, δημιούργησε το ιστολόγιο, ανοίγοντας έτσι την άμεση επικοινωνία και συνεργασία με συγγραφείς και ποιητές στα… πέρατα της γης.

Γκα­ε­τά­νο Νέ­ρι
(G­a­e­t­a­no N­e­ri)
Ξέ­χα­σα τη για­γιὰ
(D­i­m­e­n­t­i­c­a­r­si d­e­l­la
n­o­n­na)
«H ΓΙΑΓΙΑ. Α­μάν, ξέ­χα­σα τη για­γιά!» φώ­να­ξε ο Καρ­λί­νο και α­να­ση­κώ­θη­κε στο κρε­βά­τι. Τον δι­α­πέ­ρα­σε έ­να ρί­γος, με­τά ζε­στά­θη­κε και άρ­χι­σε να ι­δρώ­νει. Α­πό ντρο­πή. Να τι τον βα­σά­νι­ζε, σκέ­φτη­κε κοι­τών­τας τη σύ­ζυ­γό του που κοι­μό­ταν. Ή­ξε­ρα ό­τι κά­τι πα­ρέ­λει­ψα. Τρέ­χα α­πό δω, τρέ­χα α­πό κει, του κά­κου ό­μως, εί­μαι πο­λύ δι­αι­σθη­τι­κός, ή μάλ­λον ευ­αί­σθη­τος, ό­πως σκα­τά το λέ­νε.
Κα­η­μέ­νη γι­α­γιά­κα.
Άλ­λο­τε ερ­χό­ταν να τον δει, ντρο­πα­λή, α­πό φό­βο μή­πως ε­νο­χλή­σει. Γεια σου, γι­α­γιά­κα, τι κά­νεις; Οι συ­νη­θι­σμέ­νες τυ­πι­κές φρά­σεις, με­τά ε­κεί­νος συ­νέ­χι­ζε να δι­α­βά­ζει την εφη­με­ρί­δα του, ε­νώ κά­θε τό­σο δι­έ­κο­πτε τις δι­κές της πα­λι­ές ι­στο­ρί­ες για κα­να­ρί­νια, γά­τες και ρευ­μα­τι­σμούς με κά­τι βα­ρι­ε­στη­μέ­να «Α, ναι;­». Η Ρομ­πέρ­τα, η σύ­ζυ­γος, φυ­σι­κά ού­τε που την κοί­τα­ζε. Με­τά α­πό δέ­κα λε­πτά ο Καρ­λί­νο έ­λε­γε: «Λοι­πόν, για­γιά, τώ­ρα πρέ­πει να φύ­γω, με πε­ρι­μέ­νει η δουλειά, ξέ­ρεις.­.­.» Ε­κεί­νη ση­κω­νό­ταν α­μέ­σως από την πο­λυ­θρό­να και κα­τέ­βαι­νε μα­ζί του τις σκά­λες, για­τί ού­τε λό­γος να μεί­νει με τη Ρομ­πέρ­τα. Την έ­βαζε στο τραμ και έ­τρε­χε να χω­θεί -ο ά­θλιος- στο μπαρ και να χα­ρα­μί­σει το χρό­νο του μι­λών­τας για α­θλη­τι­κά.
Κι έτσι η για­γιά δεν ξα­ναήρ­θε. Ε­κεί­νος πή­γε κά­ποι­ες φο­ρές να τη βρει, αλ­λά αν­τί να της μι­λή­σει και να α­κού­σει τα βά­σα­νά της, τρι­γύ­ρι­ζε στα πα­λιά δω­μά­τια ψά­χνον­τας στα έ­πι­πλα και στους τοί­χους για ανα­μνή­σεις. «Δεν έρ­χε­σαι πο­τέ να με δεις». «Ξέ­ρεις, για­γιά, έ­χω δου­λειά». Ναι, η συ­νη­θι­σμέ­νη ι­στο­ρί­α, να βγά­λει όλο και πιο πολ­λά λε­φτά για τη Ρομ­πέρ­τα, που δεν εί­ναι πο­τέ ευ­χα­ρι­στη­μέ­νη. Έ­τσι ο και­ρός πέ­ρα­σε και ξέ­χα­σα τη για­γιά. Λες και εί­χε πε­θά­νει.
Ο Καρ­λί­νο έ­τρι­ψε δυ­να­τά τα μά­τια του. Εί­χε πε­θά­νει; Μα φυ­σι­κά και εί­χε πε­θά­νει, πά­νε του­λά­χι­στον δέ­κα χρό­νια τώ­ρα. Α­να­στε­νά­ζον­τας από α­να­κού­φι­ση ξα­νά­βα­λε το κε­φά­λι του στο μα­ξι­λά­ρι και άρ­χι­σε να ρο­χα­λί­ζει.

 

Σκακιστικό μπλογκ
https://skakistiko.blogspot.com

Δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2007. Όλες οι δημοσιεύσεις, πρόσφατες και μη, είναι διαρκώς ανοιχτές και δεκτικές σχολίων. Εδώ θα βρείτε τα πάντα για το σκάκι. Διευθύνσεις σκακιστικών blogs, ελληνικών και ξένων, ομοσπονδιών και συλλόγων. Ιστορίες μεγάλων σκακιστών, βιογραφίες σκακιστών απ’ όλο τον κόσμο. Άκρως ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με το σκάκι, αλλά και για όλους εμάς που δεν έχουμε ιδιαίτερα εντρυφήσει.
Δημοσιεύονται όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις για διοργανώσεις επισήμων και ερασιτεχνικών τουρνουά σκακιού, αλλά και κείμενα μαθηματικών για το σκάκι, παλιές φωτογραφίες και άλλο υλικό από ιστορικές παρτίδες κορυφαίων και διεθνώς αναγνωρισμένων σκακιστών.

Έκπληξη, ο ρεμπέτης Νίκος Περγιάλης που δημοσιεύει σκακιστικά προβλήματα «τύπου Μέρεντιθ» (για τους επαΐοντες) συνοδευόμενα από τους στίχους:
«Είναι το κάθε πρόβλημα
του πνεύματος παιχνίδι
κάθε Ιδέα ζωγραφιά
κάθε πεσσός στολίδι».

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!