Νο. 5475. Συμφωνία Εγγύησης. Υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960

 

Η Δημοκρατία της Κύπρου από το ένα μέρος και η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από το άλλο μέρος,

Ι. Θεωρώντας ότι η αναγνώριση και διατήρηση της ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας και ασφάλειας της Δημοκρατίας της Κύπρου, ως ιδρύθηκε και ρυθμίστηκε από τα Βασικά Άρθρα του Συντάγματός της, είναι στο κοινό συμφέρον τους,
ΙΙ. Επιθυμώντας να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν το σεβασμό του καθεστώτος που δημιουργήθηκε από αυτό το Σύνταγμα,

Συμφώνησαν τα κάτωθι:

Άρθρο 1
Η Δημοκρατία της Κύπρου αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της, της εδαφικής ακεραιότητάς της και της ασφάλειάς της, καθώς και το σεβασμό του Συντάγματός της.
Αναλαμβάνει να μη συμμετάσχει, εν όλω ή εν μέρει, σε καμία πολιτική ή οικονομική ένωση με κανένα Κράτος. Συμφώνως διακηρύσσει απαγορευμένη κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προωθήσει, άμεσα ή έμμεσα, είτε την ένωση με οποιοδήποτε άλλο Κράτος ή τη διχοτόμηση της Νήσου.

Άρθρο 2
Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας της Κύπρου, όπως τέθηκαν από το Άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας, αναγνωρίζουν και εγγυώνται την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και ασφάλεια της Δημοκρατίας της Κύπρου, και επίσης το καθεστώς που θεμελιώθηκε από τα Βασικά Άρθρα του Συντάγματός της.

Άρθρο 3
Η Δημοκρατία της Κύπρου, η Ελλάδα και η Τουρκία αναλαμβάνουν να σέβονται την ακεραιότητα των περιοχών υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου τον χρόνο ίδρυσης της Δημοκρατίας της Κύπρου, και να εγγυηθούν τη χρήση από το Ηνωμένο Βασίλειο των διασφαλισμένων δικαιωμάτων του από τη Δημοκρατία της Κύπρου σύμφωνα με τη Συμφωνία για την Εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου που υπογράφηκε στη Λευκωσία τη σημερινή ημερομηνία.

Άρθρο 4
Σε περίπτωση καταστρατήγησης των εγγυήσεων της παρούσας Συμφωνίας, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνουν να διαβουλευτούν με σεβασμό των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της πιστής τήρησης αυτών των εγγυήσεων.
Εάν δεν αποδειχτεί δυνατή μια κοινή ή συντονισμένη δράση, καθεμία από τις τρεις εγγυήτριες Δυνάμεις διαφυλάσσει το δικαίωμα να αναλάβει δράση με μόνο σκοπό την αποκατάσταση του καθεστώτος που ιδρύει η παρούσα Συμφωνία.

Άρθρο 5
Η παρούσα Συμφωνία μπαίνει σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Τα πρωτότυπα κείμενα της παρούσας Συμφωνίας θα κατατεθούν στη Λευκωσία.
Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θα προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στην εγγραφή της παρούσας Συμφωνίας στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών σε συμφωνία με το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Λευκωσία, 16 Αυγούστου 1960, στα Αγγλικά και στα Γαλλικά, και τα δύο κείμενα όντας το ίδιο έγκυρα.

Για την Δημοκρατία της Κύπρου
Ο Κύπρου Μακάριος
F. Kucuk

Για την Ελλάδα
G. Christopoulos

Για την Τουρκία
Vecdi Turel

Για το Ηνωμένο Βασίλειο
της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας
Hugh Foot

 

Συμφωνία Νο. 5476. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, Ελλάδα και Τουρκία και Κύπρος

Συμφωνία (με παραρτήματα, προγράμματα και λεπτομερή σχέδια) αφορώσα την ίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου. Υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960.
[…]

Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, το Βασίλειο της Ελλάδας και η Δημοκρατία της Τουρκίας από το ένα μέρος και η Δημοκρατία της Κύπρου από το άλλο μέρος,
Επιθυμώντας να δώσουν εγγυήσεις για να τεθεί σε ισχύ η Διακήρυξη της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στις 17 Φεβρουαρίου 1959, στη Διάσκεψη του Λονδίνου, σε συμφωνία με τις επακόλουθες Διακηρύξεις που έγιναν στη Διάσκεψη από τους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, από τον Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυπριακής Κοινότητας και από τον Αντιπρόσωπο της Τουρκικής Κυπριακής Κοινότητας,
Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Συμφωνίας Εγγύησης που υπογράφηκε σήμερα από τα Μέρη αυτής της Συμφωνίας,

Συμφωνούν στα κάτωθι:

Άρθρο 1
Η επικράτεια της Δημοκρατίας της Κύπρου θα περιλαμβάνει τη Νήσο Κύπρο, μαζί με τα νησιά των παραλίων της, με την εξαίρεση των δύο περιοχών που ορίζονται από το Παράρτημα 1 αυτής της Συμφωνίας, οι οποίες περιοχές θα παραμείνουν υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτές οι περιοχές αναφέρονται σε αυτή τη Συμφωνία και στα Παραρτήματά της ως Περιοχή Κυρίαρχης Βάσης Ακρωτηρίου και Περιοχή Κυρίαρχης Βάσης Δεκέλειας.

Άρθρο 2
[…] Η Δημοκρατία της Κύπρου πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με το Ηνωμένο Βασίλειο για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της καλής λειτουργίας των στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στην Περιοχή Κυρίαρχης Βάσης Ακρωτηρίου και στην Περιοχή Κυρίαρχης Βάσης Δεκέλειας, και για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου που απορρέουν από αυτή τη Συμφωνία.

Άρθρο 3
Η Δημοκρατία της Κύπρου, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνουν να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται για την κοινή άμυνα της Κύπρου.
[…]

 

Συνθήκη Συμμαχίας

Η Δημοκρατία της Κύπρου,
η Ελλάδα και η Τουρκία
Ι. Στην κοινή τους επιθυμία να διατηρήσουν την ειρήνη και να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους,

ΙΙ. Θεωρώντας πως οι προσπάθειες για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας είναι σύμφωνες με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

Συμφωνούν τα κάτωθι:

Άρθρο 1
Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να συνεργαστούν για την κοινή τους άμυνα και να διαβουλεύονται για τα προβλήματα που πηγάζουν από αυτήν την άμυνα.

Άρθρο 2
Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να αντισταθούν σε κάθε επίθεση, άμεση ή έμμεση, που κατευθύνεται ενάντια στην ανεξαρτησία ή την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Άρθρο 3
Για τους σκοπούς αυτής της συμμαχίας και για την εξασφάλιση του παραπάνω σκοπού, θα εγκαθιδρυθεί ένα Τριμερές Επιτελείο στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Κύπρου.
[…]

Άρθρο 4
Η Διοίκηση του Τριμερούς Επιτελείου θα αναλαμβάνεται διαδοχικά, για την περίοδο ενός χρόνου, από έναν Κύπριο, έναν Έλληνα και έναν Τούρκο Γενικό Διοικητή, που θα διορίζεται αντίστοιχα από τις Κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας και από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου.
[…]

Πρόσθετο Πρωτόκολλο Νο. 1
Ι. Τα Ελληνικά και Τουρκικά αγήματα που θα συμμετέχουν στο Τριμερές Επιτελείο θα περιλαμβάνουν αντίστοιχα 950 Έλληνες αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες, και 650 Τούρκους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες.

ΙΙ. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, ενεργώντας από κοινού, μπορούν να ζητήσουν από τις Κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας να αυξήσουν ή να μειώσουν τα Ελληνικά και Τουρκικά αγήματα.
[…]

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!