Ανθολόγος: Λουκάς Αξελός

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΚΑΛΒΟΣ     (1792-1869)

 

Ο Βωμός της Πατρίδος

 

α΄.

Τρέξατε, αδέλφια, τρέξατε,

ψυχαί θερμαί, γενναίαι.

εις τον βωμόν τριγύρω

της πατρίδος αστράπτοντα

τρέξατε πάντες.

 

β΄.

Ας παύσωσ’ η διχόνοιαι

’που ρίχνουσι τα έθνη

τυφλά, υπό τα σκληρότατα

ονύχια των αγρύπνων

δολίων τυράννων.

 

γ΄.

Τρέξατ’ εδώ. συμφώνως,

τους χορούς ας συμπλέξωμεν,

προσφέρων ο καθένας

λαμπράν θυσίαν, πολύτιμον,

εις την πατρίδα.

 

δ΄.

Εδώ ας καθιερώσωμεν

τα πάθη μας προθύμως.

τ’ άρματα ημείς αδράξαμεν

μόνον δια’να πληγώσωμεν

του Οσμάν τα στήθη.

 

ε΄.

Εδώ πάντα τα πλούτη μας

ας χύσωμεν. εν όσω

γυμνόν σπαθί βαστούμεν,

μας φθάνουσι τα φύλλα

τίμια της δάφνης.

 

ς΄.

Κ’ ύστερ’ αφ’ ου συντρίψωμεν

τον έχθιστον ζυγόν,

άλλα όχι αβέβαια πλούτη

θέλει μας δώσει πάλιν

η ελευθερία.

 

ζ΄.

Εδώ ηδονάς και ανάπαυσιν,

ω φίλοι, ας παραιτήσωμεν.

ξηρή πέτρα το στρώμα,

φαρμάκι το ψωμί

της δουλείας είναι.

 

η΄.

Εδώ, σαν αναθήματα,

εις τον βωμόν πλησίον,

τους συγγενείς, τα τέκνα μας

αγαπητά, τους γέροντας

τώρα ας αφήσωμεν.

 

θ΄.

Πάντα όσα εις την καρδίαν μας

είναι ακριβή, δεν πρέπουσιν

εις άνδρας ’που τρομάζουν

έμπροσθεν εις ανόητον

βάρβαρον σκήπτρον.

 

ι΄.
Ούτε η ζωή δεν πρέπει.

Τρέξατε, αδέλφια, τρέξατε.

συμμέτρως εχορεύσαμεν,

σύμμετρα ας αποθάνωμεν

δια την πατρίδα.

 

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!