Την λαμπράν ιδέαν της πωλήσεως του Παρθενώνος συμμεριζόμεθα, φρονούντες ότι αποτελεί ευκαιρίαν μοναδικήν.

• Διατί;

• Διότι απαλλασσόμεθα εξόδων αναπαλαιώσεως και ανακαινίσεως, ερειπίου όντος του κτίσματος.

• Διότι στερούμεθα τίτλων ιδιοκτησίας. Επειδή δε και χριστιανικός ναός διετέλεσεν το πάλαι, αι μοναί του Αγίου Όρους θα εγείρουν αξιώσεις.

• Διότι το κτίσμα στερείται αδείας οικοδομικής επαπειλούμενον με κατεδάφισιν, ως και όλα τα αυθαίρετα ανά την επικράτειαν κτίσματα.

• Διότι η νομιμοποίησίς του τυγχάνει επισφαλής, υφισταμένου εισέτι του υπό του Καλλικράτους τεθέντος ερωτήματος, εάν ο Παρθενών αποτελεί ημιυπαίθριον χώρον.

• Διότι αι μετά της Βρετανίας και ετέρας αρχαιοκαπήλους χώρας διπλωματικαί σχέσεις ημών θα εξομαλυνθώσιν, ένεκεν της παύσεως διεκδικήσεως των ελγινείων και ετέρων μαρμάρων.

• Διότι η πώλησις θα μας απαλλάξει ως έθνος της βαρυτάτης κληρονομίας των αρχαίων ημών προγόνων.

Εάν το αντίτιμον δεν καλύπτει τας οφειλάς της πατρίδος, καθίσταται αναγκαία η εκποίησις και του Ερεχθείου, των Προπυλαίων και του όλου της Ακροπόλεως των Αθηνών οικοπέδου. Τούτων μη επαρκούντων, πωλητέαι και έτεραι ακροπόλεις ως η Ακροκόρινθος και η Ακροναυπλία. Προτιμητέον βεβαίως να εκποιηθώσιν άπασαι αι αρχαίαι πόλεις, καταλαμβάνουσαι τεραστίας εκτάσεις ανεκμεταλλεύτους. Εκάστη περιοχή της Ελλάδος οφείλει να πωλήσει τοιούτους αχρήστους, αρχαιολογικούς αποκαλουμένους, χώρους.

Η Κρήτη την Κνωσσόν, αι Κυκλάδαι την Δήλον, η Πελοπόννησος τας Μυκήνας, η Στερεά τους Δελφούς…

Τοιουτοτρόπως άπαντες συμβάλλουσι ισομερώς και ουδείς αδικείται. Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω οικόπεδα καθίστανται αξιοποιήσιμα δι’ εγκατάστασιν γηπέδων, νυκτερινών και εμπορικών κέντρων, καζίνων και άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων. Οι κερδοσκόποι αποστομώνονται, το έλλειμμα καλύπτεται, η πτώχευσις αποσοβείται, η τιμή της Ελλάδος αποκαθίσταται, παραμένει δε σημαντικότατον κέρδος εις τα ταμεία του κράτους, διατεθησόμενον αφειδώς εις δωροδοκίας.

Συναίνεσις εθνική απαιτείται και διαπραγμάτευσις με τους αγοραστάς, ήτις δέον όπως ανατεθεί εις επιτροπήν ανδρών στιβαρών και εντίμων. Την ηγεσίαν ταύτης θα αναλάβουν ο τέως πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο επονομαζόμενος «Άοκνος», και ο νυν πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο αποκαλούμενος «Σκληροτράχηλος».

Επίτιμα μέλη οι Κωνσταντίνοι, Μητσοτάκης, δι’ εξασφάλισιν καλής τύχης, και Σημίτης.

Μέλη οι εντιμότατοι κύριοι Τσουκάτος, Δρυς, Πάχτας, Παυλίδης, Βουλγαράκης και Ρουσσόπουλος, κομίζων την πνευματικήν κάλυψιν και ευλογίαν της εκκλησίας.

Η συμμετοχή των κυρίων Παγκάλου Θεοδώρου, Πολυδώρου Βύρωνος και Γεωργιάδου Αδώνιδος δέον όπως αποφευχθεί διά το ορμητικόν του χαρακτήρος των. Ούτοι δέον όπως διατηρηθώσιν ως εφεδρεία χρυσή, χρησιμοποιητέα εις δυσκολοτέρας περιστάσεις.

Τοιαύτη σύνθεσις εγγυάται διαφάνειαν επί της τραπέζης των διαπραγματεύσεων και εν ταυτώ μυστικότητα κάτωθεν αυτής.

Θέτοντες το παρόν εις δημοσίαν διαβούλευσιν διατελούμεν.

 

Θεοδόσης Ν. Γαρεφαλάκης

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!