Αρχική κοινωνία Συνεχίζουν τον αγώνα για το Ελληνικό

Συνεχίζουν τον αγώνα για το Ελληνικό

Öùôïãñáößá áñ÷åßïõ ôïõ ðáëáéïý áåñïäñïìßïõ óôï Åëëçíéêü. ÓõíåäñéÜæåé óÞìåñá ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï ìå êýñéï èÝìá ôïõ ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ïñãáíéóìþí êáé ôçí áîéïðïßçóç ôçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ôïõ Äçìïóßïõ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

Ανακοίνωση της Επιτροπής για το Μητροπολιτικό Πάρκο

 

Την κατηγορηματική της αντίθεση σε οποιαδήποτε διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού επαναλαμβάνει η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, μετά τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με την Ε.Ε. και το ΔΝΤ.

Με τη νέα συμφωνία, σημειώνει η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της, φαίνεται ότι τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν ακόμη χειρότερα από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα με το ΤΑΙΠΕΔ και κινδυνεύει να ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία στο σύνολό της.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, συντονίζοντας ακόμη καλύτερα τη δράση μας με όσους παλεύουν για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας και την αξιοποίησή της προς όφελος του λαού και όχι των εγχώριων και διεθνών τοκογλύφων. Για την ακύρωση της διαδικασίας παραχώρησης του Ελληνικού στον Λάτση και σε κάθε Λάτση και την εκκίνηση μιας διαδικασίας για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου με ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες κοινωφελείς χρήσεις, δημόσιου και ανοιχτού στους πολίτες» καταλήγει η ανακοίνωση.

Σχόλια

Exit mobile version