Ελληνικέ λαέ!
Ελάχιστον χρονικόν διάστημα παρήλθεν αφ’ ότου αι κατοχικαί δυνάμεις, υπό την εμπνευσμένην ηγεσίαν των στρατηγών Μέρκελ, Στρος Καν, Γιουγκέρ και Τρισέ, ανέλαβον τη διακυβέρνησιν της χώρας. Κατά το διάστημα τούτο και παρά τη λυσσαλέαν αντίδρασιν των αντεθνικών, αναρχοκομμουνιστικών, συνδικαλιστικών και λοιπών ανατρεπτικών δυνάμεων, κατεδαφίσθη πληθώρα κεκτημένων υπό των πληβείων. Η πατρίς, επιτέλους, επανέρχεται εις τας δοξασμένας, πλην ημιτελείς, περιόδους της Διεθνούς Εποπτείας, του Τρίτου Ράιχ και του σχεδίου Μάρσαλ.

Μετά υψίστης εθνικής υπερηφανείας οι έπαρχοι των κατοχικών δυνάμεων Γεώργιος Μεγαρομάξιμος ο Βραχύς, Θεόδωρος Πάγκαλος ο Μοχθηρός, Ανδρέας Λοβέρδος ο Κλαυθμηρός και Γεώργιος Παπακωνσταντίνου ο Μνημονιώδης εξέθεσαν εις τους σωτήρας της πατρίδος μας τας τεραστίας επιτυχίας των επί τη βάσει του εθνοσωτηρίου Μνημονίου και έλαβον επ’ αυτού τα ενθουσιώδη συγχαρητήρια της τριμερούς ευρωατλαντικής διοικήσεως. Εντός ολίγων μόλις μηνών αι αποφασιστικαί αρμοδιότητες της Βουλής κατηργήθησαν ολοσχερώς, αι αμοιβαί των δημοσίων υπαλλήλων κατετροπώθησαν, οι κεφαλικοί και καταναλωτικοί φόροι επηυξήθησαν, ο πληθωρισμός και η ανεργία ανεζωογονήθησαν, το κατά κεφαλήν εισόδημα των πληβείων και των συνοδοιπόρων των κατέρρευσε. Ο μέχρι πρότινος στενάζον ανθός της πατρίδος, βιομήχανοι, τραπεζίται, χρηματισταί, στοιχηματισταί, επιτέλους ανέπνευσαν ανακεκουφισμένοι.

Εντός των προσεχών ημερών το ιστορικόν σχέδιον ριζικής αναδιαρθρώσεως του βίου της αφρονηματίστου πλειοψηφίας των πτωχών και ανικάνων προς όφελος των δημιουργικών δυνάμεων της πατρίδος, θα προχωρήσει εις νέας ιστορικάς κατακτήσεις, εις πείσμα των λυσσαλέων αντεθνικών αντιδράσεων: αι απεχθείς και αντεθνικαί ιδιότητες της μητρότητος, της χηρείας, του γήρατος, της αναπηρίας και των βαρέων επαγγελμάτων θα παταχθούν παραδειγματικώς. Η νεανική αλαζονεία θα τιμωρηθεί με ραγδαίας μισθολογικάς μειώσεις. Αι προκλητικαί εις βάρος των πυλώνων της επιχειρηματικής ταυτότητος της πατρίδος συλλογικαί συμβάσεις εργασίας θα καταργηθούν. Τα ενισχύοντα την οκνηρίαν επιδόματα ανεργίας θα κονιορτοποιηθούν.
Αι μεγάλαι αλλαγαί τας οποίας υπεσχέθη ο Δούναβις της σκέψεως, ο Αλιάκμων της αποφασιστικότητος, ο Πηνειός της συνέσεως έπαρχος Γεώργιος Μεγαρομάξιμος ο Βραχύς κατακλύζουν ορμητικώς την επικράτειαν. Το πείραμα της εποπτευομένης ελληνικής κυβερνήσεως βρίσκει ενθουσιώδεις μιμητάς εις ολόκληρον την Ευρώπην, από την Ισπανίαν και την Πορτογαλίαν μέχρι τη Βρετανίαν και από την Ιρλανδίαν και την Ιταλίαν μέχρι και αυτήν ταύτην τη Δανίαν.
Η κυβέρνησις δεν θα ορρωδήσει προ ουδενός, προκειμένου να παραμείνει εις την πρωτοπορίαν της ιστορικής ταύτης αναγεννήσεως. Απ’ άκρου εις άκρον της ηπείρους μας ο όχλος θα παταχθεί παραδειγματικώς, η αναμόρφωσις θα συντελεστεί με οιοδήποτε κόστος!
Ζήτω το Μνημόνιον!
Ζήτωσαν οι διεθνείς κατοχικοί επιτηρηταί!
Ζήτω ο Μέγας Έπαρχος Γεώργιος Ανδρέου Μεγαρομάξιμος, ο Βραχύς!
Μπούντες Μπανκ, Ντόιτσε Μπανκ, Κρεντί Αγκρίκολε Μπανκ ούμπερ άλλες.

Νίκος Κουνενής
[email protected]

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!